<insert name here>
这篇文章需要翻译。你可以帮助以撒的结合中文维基来 翻译它
双生洛基
Lokii
Lokii Icon.png
实体数据
ID 69.1
类型 首领
血量 350
额外血量 0
图鉴位置
(第 22 页)
  
 

双生洛基Lokii)是一个重生中加入的首领

行动方式

 • 双生洛基分为左半和右半各1只,它们有自己独立的血量,每只350点,行动方式完全相同,且不受对方的影响。
 • 双生洛基在房间中随意漂浮,会主动远离角色,能对角色造成接触伤害。
 • 双生洛基偶尔会向四个正方向各发射1颗眼泪,然后向四个对角线方向各发射1颗眼泪,最后再向四个正方向各发射1颗眼泪。
 • 双生洛基偶尔会向四个正方向和四个对角线方向各发射1颗眼泪。
 • 当角色离双生洛基太近时,双生洛基偶尔会随机传送到房间中的一个位置。
 • 双生洛基偶尔会召唤1只红色炸弹苍蝇

可解锁成就

Achievement lokis horns.png
洛基的角
首次击败双生洛基


画廊

轶事

 • 双生洛基的名字(Lokii)代表了罗马数字2:Ⅱ。
  • 这也可能是参考了某些科学词汇的复数后缀“ii”,如“radii”(半径“radius”的复数)和“virii”(病毒“virus”的复数,有人认为这是错误的用法,详见维基百科的解释)。
 • 双生洛基的绘画看上去没有手臂,但游戏中实际上是有手臂的。


敌人图鉴
第1页 第2页 第3页 第4页
Frowning Gaper.png Gaper.png Flaming Gaper.png Gusher.png Maggot.png Hive.png Drowned Hive.png Charger.png Hopper.png Trite.png Boil.png Gut.png Guts.png Scarred Guts.png Knight.png Selfless Knight.png
Pacer.png Horf.png Fly.png Pooter.png Drowned Charger.png Globin.png Gazing Globin.png Dank Globin.png Sack.png Spitty.png Brain.png Leaper.png Stone Grimace.png Vomit Grimace.png Poky.png Slide.png
Super Pooter.png Clotty.png Clot.png I.Blob.png Boom Fly.png Red Boom Fly.png Drowned Boom Fly.png Maw.png Mr. Maw.png Mr. Maw.png Baby.png Angelic Baby.png Dople.png Evil Twin.png Flaming Hopper.png Leech (Monster).png
Mulligan.png Mulligoon.png Mulliboom.png Attack Fly.png Red Maw.png Psychic Maw.png Host.png Red Host.png Vis.png Double Vis.png Chubber.png Scarred Double Vis.png Kamikaze Leech.png Holy Leech.png Lump.png MemBrain.png
第5页 第6页 第7页 第8页
Mama Guts.png Para-Bite.png Scarred Para-Bite.png Fred.png Buttlicker.png Hanger.png Swarmer.png Heart.png Fatty.png Pale Fatty.png Flaming Fatty.png Fat Sack.png Wall Hugger.png Wizoob.png Squirt.png Dank Squirt.png
Eye.png Bloodshot Eye (Monster).png Sucker.png Spit.png Mask.png Big Spider.png Eternal Fly.png Stone Eye.png Blubber.png Half Sack.png Death's Head.png Dank Death's Head.png Cod Worm.png Ring Fly.png Dinga.png Oob.png
Empryo.png Moter.png Spider.png Keeper.png Turret Grimace.png Brimstone Grimace.png Mobile Host.png Nest.png Mom's Hand.png Level 2 Fly.png Level 2 Spider.png Swinger.png Black Maw.png Skinny.png Rotty.png Bony.png
Gurgle.png Walking Boil.png Walking Gut.png Walking Sack.png Baby Long Legs.png Small Baby Long Legs.png Crazy Long Legs.png Small Crazy Long Legs.png Swinger.png Dip.png Corn Dip.png Corn Dip.png Homunculus.png Tumor.png Camillo Jr..png Nerve Ending.png
第9页 第10页 第11页 第12页
Nerve Ending 2.png One Tooth.png Gaping Maw.png Broken Gaping Maw.png Ticking Spider.png Begotten.png Null.png Psy Tumor.png Swarm Fly.png Mega Clotty.png Bone Knight.png Cyclopia.png Poison Mind.png Stoney.png Blister.png The Thing.png
Gurgling.png Splasher.png Grub.png Wall Creep.png Floating Knight.png Nightcrawler.png Dart Fly.png Conjoined Fatty.png Red Ghost.png Flesh Death's Head.png Mom's Dead Hand.png Dukie.png Ministro.png Portal.png
Rage Creep.png Blind Creep.png Conjoined Spitty.png Round Worm.png Blue Conjoined Fatty.png Fat Bat.png Imp.png Roundy.png Ulcer.png Meatball.png Corn Mine.png Hush Fly.png
Ragling.png Flesh Mobile Host.png Psychic Horf.png Full Fly.png Black Bony.png Black Globin.png Black Globin's Head.png Black Globin's Body.png Blue Gaper.png Blue Boil.png Greed Gaper.png Mushroom (Monster).png
第13页 第14页 第15页 第16页
Larry Jr..png The Hollow.png C.H.A.D..png Carrion Queen.png Monstro II.png Gish.png Super Sloth.png Ultra Pride.png
Monstro.png Chub.png Gurdy.png Ultra Pride Baby.png Mom.png Sloth.png Lust.png Super Lust.png
第17页 第18页 第19页 第20页
Wrath.png Super Wrath.png Greed.png Super Greed.png Pride.png Super Pride.png The Frail.png Famine.png
Gluttony.png Super Gluttony.png Envy.png Super Envy.png Pin.png Scolex.png Pestilence.png War.png
第21页 第22页 第23页 第24页
Conquest.png Death.png Peep.png The Bloat.png Fistula.png Teratoma.png It Lives.png Gemini (Boss).png
The Duke of Flies.png The Husk.png Loki.png Lokii.png Blastocyst.png Mom's Heart.png Steven (Boss).png The Blighted Ovum.png
第25页 第26页 第27页 第28页
Gemini Baby.png Steven Baby.png Krampus.png Headless Horseman.png Mask of Infamy (Mask).png Mask of Infamy (Heart).png The Wretched.png Daddy Long Legs.png
The Blighted Ovum Baby.png The Fallen.png Headless Horseman Head.png Satan.png Gurdy Jr..png Widow.png Triachnid.png Isaac (Boss).png
第29页 第30页 第31页 第32页
Blue Baby (Boss).png Gurgling.png Lil' Haunt (Boss).png Dingle.png The Gate.png Mega Fatty.png Dark One.png The Adversary.png
Turdling.png Haunt.png Dangle.png Mega Maw.png The Cage.png Mama Gurdy.png Polycephalus.png Mr. Fred.png
第33页 第34页 第35页 第36页
Uriel.png Fallen Uriel.png The Lamb.png Mega Satan's Head.png Brownie.png The Forsaken.png Ultra Greed.png Ultra Greedier.png
Gabriel.png Fallen Gabriel.png Mega Satan 2's Head.png The Stain.png Little Horn (Boss).png Rag Man.png Hush.png Rag Mega.png
第37页
Sister Vis.png Big Horn.png
Delirium.png
0.0
0人评价
avatar