<insert name here>
这篇文章需要翻译。你可以帮助以撒的结合中文维基来 翻译它
撒旦
Satan
Satan Icon.png
实体数据
ID 84.0
类型 首领
血量 600
额外血量 0
图鉴位置
(第 26 页)
  
 
撒旦的践踏
Satan Stomp
Satan Stomp.png
实体数据
ID 84.10
类型 首领
血量 600
额外血量 0

撒旦Satan)是一个重生中加入的首领。它在阴间首领房中作为最终首领。

行动方式

 • 第一阶段:
  • 撒旦的雕像坐在房间中央。
  • 几秒后,在房间中央召唤1个堕落恶魔和2个神风水蛭
  • 当堕落恶魔和神风水蛭都死亡后,将进入第二阶段。
 • 第二阶段:
  • 撒旦的雕像被激活,变成撒旦。
  • 变身完成后,撒旦将在屏幕顶部的雕像处以他的第一形态现身。 由于他处在屏幕顶部,因此用炸弹对付他十分有效。然而,如果他向两侧移动,炸弹就没有什么作用了。

攻击模式

 • 撒旦会从他的两只手频繁地向房间的左右两边发射弹幕。 正对着撒旦是最安全的地方,但是要提防他的Brimstone Icon.png硫磺火 攻击。
 • 当角色处在撒旦的左前方或右前方时,撒旦可以从手部发出两束略微带有追踪效果的 Brimstone Icon.png 硫磺火 (类似敌手) 。这种情况下最安全的位置是房间的中央或是房间的角落。
 • 当角色位于房间中央时,撒旦会进行有声的蓄力,并从嘴部发射出一束宽而直的 Brimstone Icon.png 硫磺火
 • 撒旦能够发射两股分散的5~6颗血泪,类似于咕噜的探头攻击。不同的是,撒旦的血泪是正对着角色的。这个攻击方式看不到前摇,因此很难躲避。

当撒旦的血量剩余三分之一是,他将进入第二形态,即第三阶段。

第三阶段

撒旦通过用两只脚践踏角色来攻击,践踏速度远远快过妈妈的脚。然而,践踏攻击始终以一个固定的节奏来进行:他的第二只蹄子紧跟着第一只下来;每只蹄子在屏幕上出现大约1秒后就会收回(类似于妈妈的脚)。在第二只脚收回大约2秒后,撒旦会再次进行践踏攻击。

在这段期间还会生成至多2只神风水蛭。如果其中一只死亡,另一只将会紧跟着迅速重生。
这对于玩家来说可以作为一个优势,让撒旦践踏它们来造成大量的伤害。然而,在躲避践踏时要格外小心不要撞上它们。由于它们会冲刺攻击、会被腿阻挡、以及水蛭会在随机位置意外地重生的特性,这往往是战斗中最困难的一部分。


注意

 • 在对战撒旦时,使用The Bible Icon.png圣经会立刻消灭角色。
 • 拥有Pyromaniac Icon.png纵火狂Host Hat Icon.png寄生帽可以很容易地对付撒旦的践踏。
 • 撒旦的脚在刚践踏下来,停留在地面上的很短一段时间内不会造成伤害。这为使用某些环绕物,比如 Sacrificial Dagger Icon.png献祭匕首来造成大量伤害提供了可能。或者也可以触发其他接触效果,比如 Midas' Touch Icon.png点金术

可解锁成就

Achievement judas.png
犹大
首次击败撒旦
Achievement mom's knife.png
妈妈的刀
以撒击败撒旦
Achievement the razor.png
刀片
夏娃击败撒旦
Achievement guardian angel.png
守护天使
Achievement a bag of bombs.png
炸弹袋
该隐击败撒旦
Achievement a demon baby!.png
恶魔宝宝
Achievement a forget me now.png
现在就忘了我
Achievement blood rights.png
血之权力
参孙击败撒旦
Achievement judas' tongue.png
犹大的舌头
犹大击败撒旦
Achievement the negative.png
底片
击败撒旦5次
Achievement broken ankh.png
损坏的十字架
Achievement book of secrets.png
神秘之书
伊甸击败撒旦
Achievement daemon's tail.png
恶魔尾巴
Achievement the mind.png
思想
游魂击败撒旦
Achievement serpent's kiss.png
蛇蝎之吻 DLC.png
Achievement keeper now holds store key.png
商店钥匙 DLC.png
店主击败撒旦
Achievement locust of pestilence.png
瘟疫之蝗虫 DLC+.png


另外,用某个角色首次击败撒旦会在通过标记上画上一个圣伯多禄十字(逆十字)。

画廊

轶事

 • 撒旦作为雕像时及与之对战时的造型致敬了魔鬼 Baphomet,后者常常被刻画成这一造型。
 • 在对战撒旦时的背景音乐叫做 Hericide. He​ricide指的是某人谋杀师傅、君主或老师的行径。
 • 在原版以撒的结合游戏中接触撒旦的腿会造成一整颗心的伤害。


敌人图鉴
第1页 第2页 第3页 第4页
Frowning Gaper.png Gaper.png Flaming Gaper.png Gusher.png Maggot.png Hive.png Drowned Hive.png Charger.png Hopper.png Trite.png Boil.png Gut.png Guts.png Scarred Guts.png Knight.png Selfless Knight.png
Pacer.png Horf.png Fly.png Pooter.png Drowned Charger.png Globin.png Gazing Globin.png Dank Globin.png Sack.png Spitty.png Brain.png Leaper.png Stone Grimace.png Vomit Grimace.png Poky.png Slide.png
Super Pooter.png Clotty.png Clot.png I.Blob.png Boom Fly.png Red Boom Fly.png Drowned Boom Fly.png Maw.png Mr. Maw.png Mr. Maw.png Baby.png Angelic Baby.png Dople.png Evil Twin.png Flaming Hopper.png Leech (Monster).png
Mulligan.png Mulligoon.png Mulliboom.png Attack Fly.png Red Maw.png Psychic Maw.png Host.png Red Host.png Vis.png Double Vis.png Chubber.png Scarred Double Vis.png Kamikaze Leech.png Holy Leech.png Lump.png MemBrain.png
第5页 第6页 第7页 第8页
Mama Guts.png Para-Bite.png Scarred Para-Bite.png Fred.png Buttlicker.png Hanger.png Swarmer.png Heart.png Fatty.png Pale Fatty.png Flaming Fatty.png Fat Sack.png Wall Hugger.png Wizoob.png Squirt.png Dank Squirt.png
Eye.png Bloodshot Eye (Monster).png Sucker.png Spit.png Mask.png Big Spider.png Eternal Fly.png Stone Eye.png Blubber.png Half Sack.png Death's Head.png Dank Death's Head.png Cod Worm.png Ring Fly.png Dinga.png Oob.png
Empryo.png Moter.png Spider.png Keeper.png Turret Grimace.png Brimstone Grimace.png Mobile Host.png Nest.png Mom's Hand.png Level 2 Fly.png Level 2 Spider.png Swinger.png Black Maw.png Skinny.png Rotty.png Bony.png
Gurgle.png Walking Boil.png Walking Gut.png Walking Sack.png Baby Long Legs.png Small Baby Long Legs.png Crazy Long Legs.png Small Crazy Long Legs.png Swinger.png Dip.png Corn Dip.png Corn Dip.png Homunculus.png Tumor.png Camillo Jr..png Nerve Ending.png
第9页 第10页 第11页 第12页
Nerve Ending 2.png One Tooth.png Gaping Maw.png Broken Gaping Maw.png Ticking Spider.png Begotten.png Null.png Psy Tumor.png Swarm Fly.png Mega Clotty.png Bone Knight.png Cyclopia.png Poison Mind.png Stoney.png Blister.png The Thing.png
Gurgling.png Splasher.png Grub.png Wall Creep.png Floating Knight.png Nightcrawler.png Dart Fly.png Conjoined Fatty.png Red Ghost.png Flesh Death's Head.png Mom's Dead Hand.png Dukie.png Ministro.png Portal.png
Rage Creep.png Blind Creep.png Conjoined Spitty.png Round Worm.png Blue Conjoined Fatty.png Fat Bat.png Imp.png Roundy.png Ulcer.png Meatball.png Corn Mine.png Hush Fly.png
Ragling.png Flesh Mobile Host.png Psychic Horf.png Full Fly.png Black Bony.png Black Globin.png Black Globin's Head.png Black Globin's Body.png Blue Gaper.png Blue Boil.png Greed Gaper.png Mushroom (Monster).png
第13页 第14页 第15页 第16页
Larry Jr..png The Hollow.png C.H.A.D..png Carrion Queen.png Monstro II.png Gish.png Super Sloth.png Ultra Pride.png
Monstro.png Chub.png Gurdy.png Ultra Pride Baby.png Mom.png Sloth.png Lust.png Super Lust.png
第17页 第18页 第19页 第20页
Wrath.png Super Wrath.png Greed.png Super Greed.png Pride.png Super Pride.png The Frail.png Famine.png
Gluttony.png Super Gluttony.png Envy.png Super Envy.png Pin.png Scolex.png Pestilence.png War.png
第21页 第22页 第23页 第24页
Conquest.png Death.png Peep.png The Bloat.png Fistula.png Teratoma.png It Lives.png Gemini (Boss).png
The Duke of Flies.png The Husk.png Loki.png Lokii.png Blastocyst.png Mom's Heart.png Steven (Boss).png The Blighted Ovum.png
第25页 第26页 第27页 第28页
Gemini Baby.png Steven Baby.png Krampus.png Headless Horseman.png Mask of Infamy (Mask).png Mask of Infamy (Heart).png The Wretched.png Daddy Long Legs.png
The Blighted Ovum Baby.png The Fallen.png Headless Horseman Head.png Satan.png Gurdy Jr..png Widow.png Triachnid.png Isaac (Boss).png
第29页 第30页 第31页 第32页
Blue Baby (Boss).png Gurgling.png Lil' Haunt (Boss).png Dingle.png The Gate.png Mega Fatty.png Dark One.png The Adversary.png
Turdling.png Haunt.png Dangle.png Mega Maw.png The Cage.png Mama Gurdy.png Polycephalus.png Mr. Fred.png
第33页 第34页 第35页 第36页
Uriel.png Fallen Uriel.png The Lamb.png Mega Satan's Head.png Brownie.png The Forsaken.png Ultra Greed.png Ultra Greedier.png
Gabriel.png Fallen Gabriel.png Mega Satan 2's Head.png The Stain.png Little Horn (Boss).png Rag Man.png Hush.png Rag Mega.png
第37页
Sister Vis.png Big Horn.png
Delirium.png
0.0
0人评价
avatar