<insert name here>
这篇文章需要翻译。你可以帮助以撒的结合中文维基来 翻译它
撒旦
Satan
Satan Icon.png
实体数据
ID 84.0
类型 首领
血量 600
额外血量 0
图鉴位置
(第 26 页)
  
 
撒旦的践踏
Satan Stomp
Satan Stomp.png
实体数据
ID 84.10
类型 首领
血量 600
额外血量 0

撒旦Satan)是一个重生中加入的首领。它在阴间首领房中作为最终首领。

行动方式

 • 第一阶段:
  • 撒旦的雕像坐在房间中央。
  • 几秒后,在房间中央召唤1个堕落恶魔和2个神风水蛭
  • 当堕落恶魔和神风水蛭都死亡后,将进入第二阶段。
 • 第二阶段:
  • 撒旦的雕像被激活,变成撒旦。
  • 变身完成后,撒旦将在屏幕顶部的雕像处以他的第一形态现身。 由于他处在屏幕顶部,因此用炸弹对付他十分有效。然而,如果他向两侧移动,炸弹就没有什么作用了。

攻击模式

 • 撒旦会从他的两只手频繁地向房间的左右两边发射弹幕。 正对着撒旦是最安全的地方,但是要提防他的Brimstone Icon.png Brimstone硫磺火 攻击。
 • 当角色处在撒旦的左前方或右前方时,撒旦可以从手部发出两束略微带有追踪效果的 Brimstone Icon.png Brimstone 硫磺火 (类似敌手) 。这种情况下最安全的位置是房间的中央或是房间的角落。
 • 当角色位于房间中央时,撒旦会进行有声的蓄力,并从嘴部发射出一束宽而直的 Brimstone Icon.png Brimstone 硫磺火
 • 撒旦能够发射两股分散的5~6颗血泪,类似于咕噜的探头攻击。不同的是,撒旦的血泪是正对着角色的。这个攻击方式看不到前摇,因此很难躲避。

当撒旦的血量剩余三分之一是,他将进入第二形态,即第三阶段。

第三阶段

撒旦通过用两只脚践踏角色来攻击,践踏速度远远快过妈妈的脚。然而,践踏攻击始终以一个固定的节奏来进行:他的第二只蹄子紧跟着第一只下来;每只蹄子在屏幕上出现大约1秒后就会收回(类似于妈妈的脚)。在第二只脚收回大约2秒后,撒旦会再次进行践踏攻击。

在这段期间还会生成至多2只神风水蛭。如果其中一只死亡,另一只将会紧跟着迅速重生。
这对于玩家来说可以作为一个优势,让撒旦践踏它们来造成大量的伤害。然而,在躲避践踏时要格外小心不要撞上它们。由于它们会冲刺攻击、会被腿阻挡、以及水蛭会在随机位置意外地重生的特性,这往往是战斗中最困难的一部分。


注意

可解锁成就

Achievement 3 Icon.png
犹大

击败撒旦1次。

Achievement mom's knife.png
妈妈的刀

以撒击败撒旦

Achievement the razor.png
刀片

夏娃击败撒旦

Achievement guardian angel.png
守护天使

抹大拉击败撒旦

Achievement a bag of bombs.png
炸弹袋

该隐击败撒旦

Achievement a demon baby!.png
恶魔宝宝

阿撒泻勒击败撒旦

Achievement a forget me now.png
现在就忘了我

???击败撒旦

Achievement blood rights.png
血之权力

参孙击败撒旦

Achievement judas' tongue.png
犹大的舌头

犹大击败撒旦

Achievement the negative.png
底片

击败撒旦5次。

Achievement broken ankh.png
损坏的十字架

拉撒路击败撒旦

Achievement book of secrets.png
神秘之书

伊甸击败撒旦

Achievement daemon's tail.png
恶魔尾巴

阿撒泻勒击败撒旦

Achievement the mind.png
思想

游魂击败撒旦

Achievement serpent's kiss.png
蛇蝎之吻 DLC.png

莉莉丝击败撒旦

Achievement keeper now holds store key.png
商店钥匙 DLC.png

店主击败撒旦

Achievement locust of pestilence.png
瘟疫之蝗虫 DLC+.png

亚玻伦击败撒旦


另外,用某个角色首次击败撒旦会在通过标记上画上一个圣伯多禄十字(逆十字)。

画廊

轶事

 • 撒旦作为雕像时及与之对战时的造型致敬了魔鬼 Baphomet,后者常常被刻画成这一造型。
 • 在对战撒旦时的背景音乐叫做 Hericide. He​ricide指的是某人谋杀师傅、君主或老师的行径。
 • 在原版以撒的结合游戏中接触撒旦的腿会造成一整颗心的伤害。
敌人图鉴
第1页第2页第3页第4页
Frowning Gaper.pngGaper.pngFlaming Gaper.pngGusher.pngMaggot.pngHive.pngDrowned Hive.pngCharger.pngHopper.gifTrite.gifBoil.pngGut.pngGuts.pngScarred Guts.pngKnight.pngSelfless Knight.png
Pacer.pngHorf.pngFly.pngPooter.pngDrowned Charger.pngGlobin.pngGazing Globin.pngDank Globin.pngSack.pngSpitty.pngBrain.pngLeaper.pngStone Grimace.pngVomit Grimace.pngPoky.pngSlide.png
Super Pooter.pngClotty.pngClot.pngI.Blob.pngBoom Fly.gifRed Boom Fly.gifDrowned Boom Fly.gifMaw.pngMr. Maw.pngMr. Maw.pngBaby.pngAngelic Baby.pngDople.pngEvil Twin.pngFlaming Hopper.pngLeech (Monster).png
Mulligan.pngMulligoon.pngMulliboom.pngAttack Fly.pngRed Maw.pngPsychic Maw.pngHost.pngRed Host.pngVis.pngDouble Vis.pngChubber.pngScarred Double Vis.pngKamikaze Leech.pngHoly Leech.pngLump.pngMemBrain.png
第5页第6页第7页第8页
Mama Guts.pngPara-Bite.pngScarred Para-Bite.pngFred.pngWalking Sack.pngButtlicker.pngHanger.pngSwarmer.pngCrazy Long Legs.pngSmall Crazy Long Legs.pngFatty.pngPale Fatty.pngCorn Dip.pngCorn Dip.pngWall Hugger.pngWizoob.png
Eye.pngBloodshot Eye (Monster).pngSucker.gifSpit.gifHeart.pngMask.pngBig Spider.pngEternal Fly.pngFlaming Fatty.pngFat Sack.pngBlubber.pngHalf Sack.pngSquirt.pngDank Squirt.pngCod Worm.pngRing Fly.png
Soul Sucker.pngEmpryo.pngMoter.pngSpider.pngStone Eye.pngTurret Grimace.pngCross Grimace.pngBrimstone Grimace.pngDeath's Head.pngDank Death's Head.pngMom's Hand.pngLevel 2 Fly.pngDinga.pngOob.pngBlack Maw.pngSkinny.png
Keeper.pngGurgle.pngWalking Boil.pngWalking Gut.pngMobile Host.pngNest.pngBaby Long Legs.pngSmall Baby Long Legs.pngLevel 2 Spider.pngSwinger.pngSwinger.pngDip.pngRotty.pngBony.pngHomunculus.pngTumor.png
第9页第10页第11页第12页
Camillo Jr..pngNerve Ending.gifNerve Ending 2.pngOne Tooth.pngFlesh Mobile Host.pngPsychic Horf.pngFull Fly.pngTicking Spider.pngBlack Globin.pngBlack Globin's Head.pngBlack Globin's Body.pngSwarm Fly.pngBlue Boil.pngGreed Gaper.pngMushroom (Monster).pngPoison Mind.png
Gaping Maw.pngBroken Gaping Maw.pngGurgling.pngSplasher.pngBegotten.pngNull.pngPsy Tumor.pngFloating Knight.pngMega Clotty.pngBone Knight.pngCyclopia.pngRed Ghost.pngStoney.pngBlister (Monster).pngThe Thing.pngMinistro.gif
Grub.pngWall Creep.pngRage Creep.pngBlind Creep.pngNightcrawler.pngDart Fly.pngConjoined Fatty.pngBlue Conjoined Fatty.pngFlesh Death's Head.pngMom's Dead Hand.pngDukie.pngUlcer.pngPortal.pngTar Boy.pngFistuloid.pngGush.png
Conjoined Spitty.pngRound Worm.pngTube Worm.pngRagling.pngFat Bat.pngImp.pngRoundy.pngBlack Bony.pngMeatball.pngCorn Mine.pngHush Fly.pngBlue Gaper.pngNO! Icon.pngNO! Icon.pngNO! Icon.pngNO! Icon.png
第13页第14页第15页第16页
Larry Jr..pngThe Hollow.pngC.H.A.D..pngCarrion Queen.pngMonstro II.pngGish.pngSuper Sloth.pngUltra Pride.png
Monstro.pngChub.pngGurdy.pngUltra Pride Baby.pngMom.pngSloth.pngLust.pngSuper Lust.png
第17页第18页第19页第20页
Wrath.pngSuper Wrath.pngGreed.pngSuper Greed.pngPride.pngSuper Pride.pngThe Frail.pngFamine.png
Gluttony.pngSuper Gluttony.pngEnvy.pngSuper Envy.pngPin.pngScolex.pngPestilence.pngWar.png
第21页第22页第23页第24页
Conquest.pngDeath.pngPeep.pngThe Bloat.pngFistula.pngTeratoma.pngIt Lives.pngGemini (Boss).png
The Duke of Flies.pngThe Husk.pngLoki.pngLokii.pngBlastocyst.pngMom's Heart.pngSteven (Boss).pngThe Blighted Ovum.png
第25页第26页第27页第28页
Gemini Baby.pngSteven Baby.pngKrampus.pngHeadless Horseman.pngMask of Infamy (Mask).pngMask of Infamy (Heart).pngThe Wretched.pngDaddy Long Legs.png
The Blighted Ovum Baby.pngThe Fallen.pngHeadless Horseman Head.pngSatan.pngGurdy Jr..pngWidow.pngTriachnid.pngIsaac (Boss).png
第29页第30页第31页第32页
Blue Baby (Boss).pngGurgling.pngLil' Haunt (Boss).pngDingle.pngThe Gate.pngMega Fatty.pngDark One.pngThe Adversary.png
Turdling.pngHaunt.pngDangle.pngMega Maw.pngThe Cage.pngMama Gurdy.pngPolycephalus.pngMr. Fred.png
第33页第34页第35页第36页
Uriel.pngFallen Uriel.pngThe Lamb.pngMega Satan's Head.pngBrownie.pngThe Forsaken.pngUltra Greed.pngUltra Greedier.png
Gabriel.pngFallen Gabriel.pngMega Satan 2's Head.pngThe Stain.pngLittle Horn (Boss).pngRag Man.pngHush.pngRag Mega.png
第37页
Sister Vis.pngBig Horn.png
Delirium.pngThe Matriarch.png
0.0
0人评价
avatar