<insert name here>
这篇文章需要翻译。你可以帮助以撒的结合中文维基来 翻译它

皮皮

皮皮
Skinny
Entity 226.0.png
实体数据
ID 226.0
类型 怪物
血量 10+层数*4
→点此进入数据页面

皮皮Skinny)是重生中加入的一个怪物。皮皮是凝视者的另一个版本,不果它有一副融化的面孔,行走时背后会留下非常小的血迹。皮皮移动比正常凝视者慢得多,角色很容易消灭它而不会受到伤害。

烂烂

烂烂
Rotty
Entity 226.1.png
实体数据
ID 226.1
类型 怪物
血量 16+层数*5
→点此进入数据页面

烂烂(Rotty)是重生中加入的一个怪物。烂烂是比皮皮更加苍白的版本。被消灭后,它有机会变成骨骨或几个苍蝇

脆脆

DLC+.png脆脆
Crispy
Entity 226.2.png
实体数据
ID 226.2
类型 怪物
血量 12+层数*4
→点此进入数据页面

脆脆(Crispy)是胎衣†中加入的一个怪物。脆脆是在扩展包/5中添加的皮皮变种。它最初会移动得很慢,当受到伤害后,颜色会开始变暗,直到变成黑色,会以更快的速度追逐角色。它会每隔一阵就会对角色造成伤害。

敌人图鉴
第1页第2页第3页第4页
Entity 10.0.pngEntity 10.1.pngEntity 10.2.pngEntity 11.0.pngEntity 21.0.pngEntity 22.0.pngEntity 22.1.pngEntity 23.0.0.pngEntity 27.1.pngEntity 29.0.gifEntity 29.1.gifEntity 30.0.pngEntity 39.1.pngEntity 39.2.pngEntity 39.3.pngEntity 40.0.png
Entity 11.1.pngEntity 12.0.pngEntity 13.0.pngEntity 14.0.pngEntity 23.1.pngEntity 23.2.pngEntity 24.0.pngEntity 24.1.pngEntity 30.1.pngEntity 30.2.pngEntity 31.0.pngEntity 32.0.pngEntity 40.1.pngEntity 41.0.pngEntity 41.1.pngEntity 42.0.png
Entity 14.1.pngEntity 15.0.pngEntity 15.1.pngEntity 15.2.pngEntity 24.2.pngEntity 25.0.gifEntity 25.1.gifEntity 25.2.gifEntity 34.0.png50px50px50pxEntity 42.1.pngEntity 44.0.pngEntity 44.1.pngEntity 53.0.png
Entity 16.0.pngEntity 16.1.pngEntity 16.2.pngEntity 18.0.pngEntity 26.0.pngEntity 26.1.pngEntity 26.2.pngEntity 27.0.png50pxEntity 38.0.pngEntity 38.1.pngEntity 39.0.pngEntity 53.1.pngEntity 54.0.pngEntity 55.0.pngEntity 55.1.png
第5页第6页第7页第8页
Entity 55.2.pngEntity 56.0.pngEntity 57.0.pngEntity 57.1.pngEntity 87.0.pngEntity 88.0.pngEntity 88.1.pngEntity 88.2.pngEntity 205.0.pngEntity 206.0.pngEntity 206.1.pngEntity 207.0.png50px50pxEntity 217.0.pngEntity 217.1.png
Entity 58.0.pngEntity 58.1.pngEntity 59.0.pngEntity 60.0.pngEntity 89.0.pngEntity 90.0.pngEntity 91.0.pngEntity 92.0.pngEntity 207.1.pngEntity 208.0.pngEntity 208.1.pngEntity 208.2.pngEntity 217.2.pngEntity 218.0.pngEntity 219.0.pngEntity 220.0.png
Entity 60.1.pngEntity 61.0.gifEntity 61.1.gifEntity 61.2.pngEntity 93.0.pngEntity 94.0.pngEntity 96.0.pngEntity 201.0.pngEntity 209.0.pngEntity 210.0.pngEntity 211.0.pngEntity 212.0.pngEntity 220.1.pngEntity 221.0.pngEntity 222.0.pngEntity 223.0.png
Entity 77.0.pngEntity 80.0.pngEntity 85.0.pngEntity 86.0.pngEntity 202.0.pngEntity 202.10.pngEntity 203.0.pngEntity 204.0.pngEntity 212.1.pngEntity 213.0.pngEntity 214.0.pngEntity 215.0.pngEntity 224.0.pngEntity 225.0.pngEntity 226.0.pngEntity 226.1.png
第9页第10页第11页第12页
Entity 226.2.pngEntity 227.0.pngEntity 228.0.pngEntity 229.0.pngConjoined Spitty.pngRound Worm.pngTube Worm.pngRagling.pngFat Bat.pngImp.pngLil' Haunt.pngRoundy.pngUlcer.pngMeatball.pngCorn Mine.pngHush Fly.png
Entity 230.0.pngNerve Ending.gifNerve Ending 2.pngOne Tooth.pngFlesh Mobile Host.pngPsychic Horf.pngFull Fly.pngTicking Spider.pngBlack Bony.pngBlack Globin.pngBlack Globin's Head.pngBlack Globin's Body.pngBlue Gaper.pngBlue Boil.pngGreed Gaper.pngEntity 300.0.png
Gaping Maw.pngBroken Gaping Maw.pngGurgling.pngSplasher.pngBegotten.pngNull.pngPsy Tumor.pngFloating Knight.pngSwarm Fly.pngMega Clotty.pngBone Knight.pngCyclopia.pngEntity 301.0.pngEntity 302.0.pngEntity 303.0.pngEntity 304.0.png
Grub.pngWall Creep.pngRage Creep.pngBlind Creep.pngNightcrawler.pngDart Fly.pngConjoined Fatty.pngBlue Conjoined Fatty.pngRed Ghost.pngFlesh Death's Head.pngMom's Dead Hand.pngDukie.pngEntity 305.0.gifEntity 306.0.pngEntity 307.0.0.pngEntity 308.0.png
第13页第无页第无页第无页
Entity 309.0.pngEntity 310.0.0.pngEntity 310.1.pngEntity 311.0.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.png
Trinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.png
Trinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.png
Trinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.png
第13页第14页第15页第16页
Entity 19.0.pngEntity 19.1.pngEntity 28.1.pngEntity 28.2.pngEntity 43.0.pngEntity 43.1.pngSuper Sloth.pngEntity 46.2.png
Entity 20.0.pngEntity 28.0.pngEntity 36.0.pngEntity 38.2.pngEntity 45.0.pngEntity 46.0.pngEntity 47.0.pngEntity 47.1.png
第17页第18页第19页第20页
Entity 48.0.pngEntity 48.1.pngEntity 50.0.pngEntity 50.1.pngEntity 52.0.pngEntity 52.1.pngEntity 62.2.pngEntity 63.0.png
Entity 49.0.pngEntity 49.1.pngEntity 51.0.pngEntity 51.1.pngEntity 62.0.pngEntity 62.1.pngEntity 64.0.pngEntity 65.0.png
第21页第22页第23页第24页
Entity 65.1.pngEntity 66.0.pngEntity 68.0.pngEntity 68.1.pngEntity 71.0.pngEntity 71.1.pngEntity 78.1.pngEntity 79.0.png
Entity 67.0.pngEntity 67.1.pngEntity 69.0.pngEntity 69.1.pngEntity 74.0.pngEntity 78.0.pngEntity 79.1.pngEntity 79.2.png
第25页第26页第27页第28页
Entity 79.10.pngEntity 79.11.pngEntity 81.1.pngEntity 82.0.pngMask of Infamy (Mask).pngMask of Infamy (Heart).pngThe Wretched.pngDaddy Long Legs.png
Entity 79.12.pngEntity 81.0.pngEntity 83.0.pngEntity 84.0.pngGurdy Jr..pngWidow.pngTriachnid.pngIsaac (Boss).png
第29页第30页第31页第32页
Blue Baby (Boss).pngGurgling.pngLil' Haunt (Boss).pngDingle.pngThe Gate.pngMega Fatty.pngDark One.pngThe Adversary.png
Turdling.pngHaunt.pngDangle.pngMega Maw.pngThe Cage.pngMama Gurdy.pngPolycephalus.pngMr. Fred.png
第33页第34页第35页第36页
Uriel.pngFallen Uriel.pngThe Lamb.pngMega Satan's Head.pngBrownie.pngThe Forsaken.pngUltra Greed.pngUltra Greedier.png
Gabriel.pngFallen Gabriel.pngMega Satan 2's Head.pngThe Stain.pngLittle Horn (Boss).pngRag Man.pngHush.pngRag Mega.png
第37页
Sister Vis.pngBig Horn.png
Delirium.pngEntity 413.0.png
0.0
0人评价
avatar