DLC.png血渍怪
The Stain
Entity 401.0.png
实体数据
ID 401.0
类型 首领
血量 400
解锁条件
邪恶出现! DLC+.png

用3个不同的角色各击败???1次。

→点此进入数据页面

血渍怪The Stain)是一个胎衣中加入的首领

行动模式

 • 当角色不在附近时,血渍怪会在地下移动,这与连体胎的移动方式相似。此时血渍怪不会受到攻击。
 • 当血渍怪在地下靠近角色后,血渍怪会从地下钻出并且发动以下的攻击:
  • 以自身为中心向四周发射大量眼泪,共两次。第一次的眼泪会逐渐减速,第二次的眼泪会逐渐加速。
   • 在血渍怪的所有攻击方式中,此种攻击方式也许最为危险,有复数血渍怪在场时比较明显。
  • 血渍怪会用近战触手向左右两边水平攻击,此种攻击会在血渍怪的两边留下红色水迹,角色踩在上面会受到伤害。
  • 生成2个冲锋怪

变种

血渍怪有1种变种,它的实体ID和外观如下所示:

实体ID 外观
401.0.0 普通
401.0.1 浅灰色
 • DLC+.png浅灰色:生成线虫而不生成冲锋怪,并且不会发射眼泪。

地形

血渍怪会在拥有以下地形的房间中出现:

 • 无障碍房间
 • 两个红大便(接近房间的右上角与左下角)
 • 两个红大便(接近房间中央)
 • 四个红大便(在房间的四个角落上)
 • 一个在房间右上角的2×2的坑与一个位于房间左下角的2×2的坑

画廊

轶事

 • 两只血渍怪经常会在贪婪模式的第六层的噩梦波次(Nightmare Wave)中同时出现。
敌人图鉴
第1页第2页第3页第4页
Entity 10.0.pngEntity 10.1.pngEntity 10.2.pngEntity 11.0.pngEntity 21.0.gifEntity 22.0.pngEntity 22.1.pngEntity 23.0.0.gifEntity 27.1.pngEntity 29.0.gifEntity 29.1.gifEntity 30.0.pngEntity 39.1.pngEntity 39.2.pngEntity 39.3.pngEntity 40.0.gif
Entity 11.1.pngEntity 12.0.pngEntity 13.0.gifEntity 14.0.gifEntity 23.1.gifEntity 23.2.gifEntity 24.0.pngEntity 24.1.pngEntity 30.1.pngEntity 30.2.pngEntity 31.0.gifEntity 32.0.pngEntity 40.1.gifEntity 41.0.pngEntity 41.1.pngEntity 42.0.png
Entity 14.1.gifEntity 15.0.gifEntity 15.1.pngEntity 15.2.pngEntity 24.2.pngEntity 25.0.gifEntity 25.1.gifEntity 25.2.gifEntity 34.0.png50pxEntity 35.1.png50pxEntity 42.1.pngEntity 44.0.pngEntity 44.1.pngEntity 53.0.png
Entity 16.0.pngEntity 16.1.pngEntity 16.2.pngEntity 18.0.gifEntity 26.0.pngEntity 26.1.pngEntity 26.2.gifEntity 27.0.pngEntity 35.3.pngEntity 38.0.pngEntity 38.1.pngEntity 39.0.pngEntity 53.1.pngEntity 54.0.pngEntity 55.0.gifEntity 55.1.png
第5页第6页第7页第8页
Entity 55.2.pngEntity 56.0.pngEntity 57.0.pngEntity 57.1.pngEntity 87.0.pngEntity 88.0.pngEntity 88.1.pngEntity 88.2.pngEntity 205.0.pngEntity 206.0.pngEntity 206.1.pngEntity 207.0.pngEntity 216.0.png50pxEntity 217.0.pngEntity 217.1.png
Entity 58.0.pngEntity 58.1.pngEntity 59.0.pngEntity 60.0.pngEntity 89.0.pngEntity 90.0.pngEntity 91.0.gifEntity 92.0.pngEntity 207.1.pngEntity 208.0.pngEntity 208.1.pngEntity 208.2.pngEntity 217.2.pngEntity 218.0.pngEntity 219.0.pngEntity 220.0.png
Entity 60.1.gifEntity 61.0.gifEntity 61.1.gifEntity 61.2.gifEntity 93.0.pngEntity 94.0.pngEntity 96.0.gifEntity 201.0.gifEntity 209.0.pngEntity 210.0.pngEntity 211.0.pngEntity 212.0.gifEntity 220.1.pngEntity 221.0.pngEntity 222.0.gifEntity 223.0.png
Entity 77.0.pngEntity 80.0.pngEntity 85.0.pngEntity 86.0.pngEntity 202.0.pngEntity 202.10.pngEntity 203.0.pngEntity 204.0.pngEntity 212.1.gifEntity 213.0.pngEntity 214.0.pngEntity 215.0.pngEntity 224.0.pngEntity 225.0.pngEntity 226.0.pngEntity 226.1.png
第9页第10页第11页第12页
Entity 226.2.pngEntity 227.0.pngEntity 228.0.pngEntity 229.0.gifEntity 243.0.gifEntity 244.0.pngEntity 244.1.pngEntity 246.0.pngEntity 258.0.gifEntity 259.0.pngEntity 260.10.pngEntity 276.0.pngEntity 289.0.pngEntity 290.0.pngEntity 295.0.pngEntity 296.0.png
Entity 230.0.gifEntity 231.0.gifEntity 231.1.pngEntity 234.0.gifEntity 247.0.pngEntity 248.0.pngEntity 249.0.gifEntity 250.0.pngEntity 277.0.pngEntity 278.0.pngEntity 279.0.pngEntity 280.0.pngEntity 297.0.pngEntity 298.0.pngEntity 299.0.pngEntity 300.0.png
Entity 235.0.pngEntity 236.0.pngEntity 237.0.pngEntity 238.0.pngEntity 251.0.pngEntity 252.0.pngEntity 253.0.pngEntity 254.0.pngEntity 281.0.gifEntity 282.0.pngEntity 283.0.pngEntity 284.0.pngEntity 301.0.pngEntity 302.0.pngEntity 303.0.pngEntity 304.0.png
Entity 239.0.pngEntity 240.0.pngEntity 241.0.pngEntity 242.0.pngEntity 255.0.pngEntity 256.0.pngEntity 257.0.pngEntity 257.1.pngEntity 285.0.pngEntity 286.0.pngEntity 287.0.pngEntity 288.0.pngEntity 305.0.gifEntity 306.0.pngEntity 307.0.0.pngEntity 308.0.png
第13页第无页第无页第无页
Entity 309.0.pngEntity 310.0.0.pngEntity 310.1.pngEntity 311.0.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.png
Trinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.png
Trinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.png
Trinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.pngTrinket 88 Icon Old.png
第13页第14页第15页第16页
Entity 19.0.pngEntity 19.1.pngEntity 28.1.pngEntity 28.2.pngEntity 43.0.pngEntity 43.1.pngEntity 46.1.pngEntity 46.2.png
Entity 20.0.pngEntity 28.0.pngEntity 36.0.pngEntity 38.2.pngEntity 45.0.pngEntity 46.0.pngEntity 47.0.pngEntity 47.1.png
第17页第18页第19页第20页
Entity 48.0.pngEntity 48.1.pngEntity 50.0.pngEntity 50.1.pngEntity 52.0.pngEntity 52.1.pngEntity 62.2.pngEntity 63.0.png
Entity 49.0.pngEntity 49.1.pngEntity 51.0.pngEntity 51.1.pngEntity 62.0.pngEntity 62.1.pngEntity 64.0.pngEntity 65.0.png
第21页第22页第23页第24页
Entity 65.1.pngEntity 66.0.pngEntity 68.0.pngEntity 68.1.pngEntity 71.0.pngEntity 71.1.pngEntity 78.1.pngEntity 79.0.png
Entity 67.0.pngEntity 67.1.pngEntity 69.0.pngEntity 69.1.pngEntity 74.0.pngEntity 78.0.pngEntity 79.1.pngEntity 79.2.png
第25页第26页第27页第28页
Entity 79.10.pngEntity 79.11.pngEntity 81.1.pngEntity 82.0.pngEntity 97.0.pngEntity 98.0.pngEntity 100.1.pngEntity 101.0.png
Entity 79.12.gifEntity 81.0.pngEntity 83.0.pngEntity 84.0.pngEntity 99.0.pngEntity 100.0.pngEntity 101.1.pngEntity 102.0.png
第29页第30页第31页第32页
Entity 102.1.pngEntity 237.1.pngEntity 260.10.pngEntity 261.0.pngEntity 263.0.pngEntity 264.0.pngEntity 267.0.pngEntity 268.0.png
Entity 237.2.pngEntity 260.0.pngEntity 261.1.pngEntity 262.0.pngEntity 265.0.pngEntity 266.0.pngEntity 269.0.pngEntity 270.0.png
第33页第34页第35页第36页
Entity 271.0.pngEntity 271.1.pngEntity 273.0.pngEntity 274.0.pngEntity 402.0.pngEntity 403.0.pngEntity 406.0.pngEntity 406.1.png
Entity 272.0.pngEntity 272.1.pngEntity 275.0.pngEntity 401.0.pngEntity 404.0.pngEntity 405.0.pngEntity 407.0.pngEntity 409.0.png
第37页
Entity 410.0.pngEntity 411.0.png
Entity 412.0.pngEntity 413.0.png
5.0
2人评价
avatar