<insert name here>
这篇文章需要翻译。你可以帮助以撒的结合中文维基来 翻译它
饥荒
Famine
Famine Icon.png
实体数据
ID 63.0
类型 首领
血量 240
额外血量 0
图鉴位置
(第 20 页)
 
  
解锁条件
Achievement 5 Icon.png
天启四骑士

击败妈妈1次。

击杀后掉落
Collectible 73 Icon.png 肉块肉块Collectible 207 Icon.png 绷带球绷带球(如果在首领房中)
揭开第三印的时候,我听见第三个活物说,你来。我就观看,见有一匹黑马。骑在马上的手里拿着天平。我听见在四活物中,似乎有声音说,一钱银子买一升麦子,一钱银子买三升大麦。油和酒不可糟蹋。
—— 《启示录》6:5~6

饥荒Famine)是一个重生中加入的首领。它是第一章中的天启四骑士

行动方式

 • 饥荒缓慢飘向角色,能对角色造成接触伤害。
 • 饥荒有两个阶段,每个阶段的攻击方式不同。当饥荒受到一定量的伤害后,会进入第二阶段,此时饥荒只剩下一个头。
 • 第一阶段
  • 冲锋:如果角色站在饥荒的左右,饥荒会冲向角色,冲出屏幕后从屏幕的另一边回来,循环一次。
  • 召唤:召唤至多2个虹吸蝇,直到房间中达到2个虹吸蝇为止。
 • 第二阶段
  • 射击:如果角色在饥荒的射程范围内,则饥荒会向角色的位置发射3颗自机狙眼泪。

不同形态

饥荒共有2种形态,它们的实体ID和外观如下所示:

实体ID 外观
63.0.0 普通
63.0.1 浅蓝色
 • 浅蓝色:在第一阶段中,饥荒会更频繁地使用冲锋,并且冲锋会追踪角色;召唤会改为向外发射6颗眼泪。在第二阶段中,射击会变为向角色的位置抛射大量眼泪(类似怪蛋),射速更低;头会留下红色的血迹,能对踩在上面的角色造成伤害;死亡后必定会掉落一颗魂心。

可解锁成就

Achievement 7 Icon.png
启示录

击败饥荒瘟疫战争死亡 (首领)1次。


画廊

轶事

 • 饥荒是《圣经·启示录》中提到的天启四骑士之一。在《圣经》中,饥荒骑的马是黑色的,而不是游戏中的棕色。
 • 饥荒在原版游戏中出现。
 • 饥荒在原版的设计中是没有瞳孔的,但在重生中有。
敌人图鉴
第1页第2页第3页第4页
Frowning Gaper.pngGaper.pngFlaming Gaper.pngGusher.pngMaggot.pngHive.pngDrowned Hive.pngCharger.pngHopper.gifTrite.gifBoil.pngGut.pngGuts.pngScarred Guts.pngKnight.pngSelfless Knight.png
Pacer.pngHorf.pngFly.pngPooter.pngDrowned Charger.pngGlobin.pngGazing Globin.pngDank Globin.pngSack.pngSpitty.pngBrain.pngLeaper.pngStone Grimace.pngVomit Grimace.pngPoky.pngSlide.png
Super Pooter.pngClotty.pngClot.pngI.Blob.pngBoom Fly.gifRed Boom Fly.gifDrowned Boom Fly.gifMaw.pngMr. Maw.pngMr. Maw.pngBaby.pngAngelic Baby.pngDople.pngEvil Twin.pngFlaming Hopper.pngLeech (Monster).png
Mulligan.pngMulligoon.pngMulliboom.pngAttack Fly.pngRed Maw.pngPsychic Maw.pngHost.pngRed Host.pngVis.pngDouble Vis.pngChubber.pngScarred Double Vis.pngKamikaze Leech.pngHoly Leech.pngLump.pngMemBrain.png
第5页第6页第7页第8页
Mama Guts.pngPara-Bite.pngScarred Para-Bite.pngFred.pngWalking Sack.pngButtlicker.pngHanger.pngSwarmer.pngCrazy Long Legs.pngSmall Crazy Long Legs.pngFatty.pngPale Fatty.pngCorn Dip.pngCorn Dip.pngWall Hugger.pngWizoob.png
Eye.pngBloodshot Eye (Monster).pngSucker.gifSpit.gifHeart.pngMask.pngBig Spider.pngEternal Fly.pngFlaming Fatty.pngFat Sack.pngBlubber.pngHalf Sack.pngSquirt.pngDank Squirt.pngCod Worm.pngRing Fly.png
Soul Sucker.pngEmpryo.pngMoter.pngSpider.pngStone Eye.pngTurret Grimace.pngCross Grimace.pngBrimstone Grimace.pngDeath's Head.pngDank Death's Head.pngMom's Hand.pngLevel 2 Fly.pngDinga.pngOob.pngBlack Maw.pngSkinny.png
Keeper.pngGurgle.pngWalking Boil.pngWalking Gut.pngMobile Host.pngNest.pngBaby Long Legs.pngSmall Baby Long Legs.pngLevel 2 Spider.pngSwinger.pngSwinger.pngDip.pngRotty.pngBony.pngHomunculus.pngTumor.png
第9页第10页第11页第12页
Camillo Jr..pngNerve Ending.gifNerve Ending 2.pngOne Tooth.pngFlesh Mobile Host.pngPsychic Horf.pngFull Fly.pngTicking Spider.pngBlack Globin.pngBlack Globin's Head.pngBlack Globin's Body.pngSwarm Fly.pngBlue Boil.pngGreed Gaper.pngMushroom (Monster).pngPoison Mind.png
Gaping Maw.pngBroken Gaping Maw.pngGurgling.pngSplasher.pngBegotten.pngNull.pngPsy Tumor.pngFloating Knight.pngMega Clotty.pngBone Knight.pngCyclopia.pngRed Ghost.pngStoney.pngBlister (Monster).pngThe Thing.pngMinistro.gif
Grub.pngWall Creep.pngRage Creep.pngBlind Creep.pngNightcrawler.pngDart Fly.pngConjoined Fatty.pngBlue Conjoined Fatty.pngFlesh Death's Head.pngMom's Dead Hand.pngDukie.pngUlcer.pngPortal.pngTar Boy.pngFistuloid.pngGush.png
Conjoined Spitty.pngRound Worm.pngTube Worm.pngRagling.pngFat Bat.pngImp.pngRoundy.pngBlack Bony.pngMeatball.pngCorn Mine.pngHush Fly.pngBlue Gaper.pngNO! Icon.pngNO! Icon.pngNO! Icon.pngNO! Icon.png
第13页第14页第15页第16页
Larry Jr..pngThe Hollow.pngC.H.A.D..pngCarrion Queen.pngMonstro II.pngGish.pngSuper Sloth.pngUltra Pride.png
Monstro.pngChub.pngGurdy.pngUltra Pride Baby.pngMom.pngSloth.pngLust.pngSuper Lust.png
第17页第18页第19页第20页
Wrath.pngSuper Wrath.pngGreed.pngSuper Greed.pngPride.pngSuper Pride.pngThe Frail.pngFamine.png
Gluttony.pngSuper Gluttony.pngEnvy.pngSuper Envy.pngPin.pngScolex.pngPestilence.pngWar.png
第21页第22页第23页第24页
Conquest.pngDeath.pngPeep.pngThe Bloat.pngFistula.pngTeratoma.pngIt Lives.pngGemini (Boss).png
The Duke of Flies.pngThe Husk.pngLoki.pngLokii.pngBlastocyst.pngMom's Heart.pngSteven (Boss).pngThe Blighted Ovum.png
第25页第26页第27页第28页
Gemini Baby.pngSteven Baby.pngKrampus.pngHeadless Horseman.pngMask of Infamy (Mask).pngMask of Infamy (Heart).pngThe Wretched.pngDaddy Long Legs.png
The Blighted Ovum Baby.pngThe Fallen.pngHeadless Horseman Head.pngSatan.pngGurdy Jr..pngWidow.pngTriachnid.pngIsaac (Boss).png
第29页第30页第31页第32页
Blue Baby (Boss).pngGurgling.pngLil' Haunt (Boss).pngDingle.pngThe Gate.pngMega Fatty.pngDark One.pngThe Adversary.png
Turdling.pngHaunt.pngDangle.pngMega Maw.pngThe Cage.pngMama Gurdy.pngPolycephalus.pngMr. Fred.png
第33页第34页第35页第36页
Uriel.pngFallen Uriel.pngThe Lamb.pngMega Satan's Head.pngBrownie.pngThe Forsaken.pngUltra Greed.pngUltra Greedier.png
Gabriel.pngFallen Gabriel.pngMega Satan 2's Head.pngThe Stain.pngLittle Horn (Boss).pngRag Man.pngHush.pngRag Mega.png
第37页
Sister Vis.pngBig Horn.png
Delirium.pngThe Matriarch.png
0.0
0人评价
avatar