Items-button.png
Characters-button.png
Monsters-button.png
Bosses-button.png
Rooms-button.png
Achievements-button.png
H2.png
关于以撒的结合中文维基
  • 以撒的结合:重生(The Binding of Isaac: Rebirth)》是一款集合了推箱子、血统检验、少女换装、宠物养成等等元素的地牢探险/Rougelike类跨世代大作。
  • 欢迎来到以撒的结合中文维基!您可以在这里查阅以撒的结合的相关内容以及帮助我们编辑、翻译、完善维基!(实在太缺人了)
    需要翻译的页面
    需要帮助的页面
    需要确认概率的页面
  • 来呀!搞基啊!反正有大把时光~1.8K位编辑者 | 39,858次编辑 | 1,788篇文章 | 4,262张图片
  • 站点建设中,如需帮助可以直接编辑,或加入QQ群讨论 319311382
H2.png
看图猜物品
猜猜以撒拿到了什么物品呢?
猜不出来就点击一下图片吧_(:з」∠)_
My Shadow App.png
H2.png
近期编辑

2020年8月3日 (星期一)

     18:19 

追踪‎‎ (3次更改 | 历史. . (-223). . [‎ (3×)]

     

18:19

当前 | 之前. . (0). . 讨论 | 贡献

     

18:19

当前 | 之前. . (-1). . 讨论 | 贡献

     

18:18

当前 | 之前. . (-222). . 讨论 | 贡献

     18:16  游魂/策略‎ (差异 | 历史. . (-516). . 讨论 | 贡献
     17:51  XI-力量‎ (差异 | 历史. . (-12). . 讨论 | 贡献

     17:49 

嗝屁猫的项圈‎‎ (2次更改 | 历史. . (-23). . [‎ (2×)]

     

17:49

当前 | 之前. . (-22). . 讨论 | 贡献

     

17:49

当前 | 之前. . (-1). . 讨论 | 贡献

     17:48  恶魔房‎ (差异 | 历史. . (+4). . 讨论 | 贡献
     16:58  VIII-正义‎ (差异 | 历史. . (+6). . 讨论 | 贡献
     16:57  隐藏属性‎ (差异 | 历史. . (-317). . 讨论 | 贡献
    16:46  困难贪婪模式‎ (差异 | 历史. . (-71). . 讨论 | 贡献 (恢复Ivan-12讨论)的编辑至的最后版本)
    16:44  丰收‎ (差异 | 历史. . (-57). . 讨论 | 贡献 (恢复Haiyan讨论)的编辑至ThijsNL的最后版本)
    16:44  白卡‎ (差异 | 历史. . (-22). . 讨论 | 贡献 (恢复Haiyan讨论)的编辑至的最后版本)
     16:41  Ridiculon‎ (差异 | 历史. . (+20). . 讨论 | 贡献
     16:40  死亡(消歧义)‎ (差异 | 历史. . (-19). . 讨论 | 贡献
     16:39  究极贪婪 (章节)‎ (差异 | 历史. . (+5). . 讨论 | 贡献
     16:36  双红心‎ (差异 | 历史. . (+14). . 讨论 | 贡献 (重定向页面至心#双红心

2020年8月2日 (星期日)

     18:12 

节拍器‎‎ (2次更改 | 历史. . (+47). . [罹寒‎ (2×)]

    

18:12

当前 | 之前. . (0). . 罹寒讨论 | 贡献 注意

     

18:12

当前 | 之前. . (+47). . 罹寒讨论 | 贡献

     18:09  Data:节拍器‎ (差异 | 历史. . (0). . 罹寒讨论 | 贡献