auto


Items-button.png
Characters-button.png
Monsters-button.png
Bosses-button.png
Rooms-button.png
Achievements-button.png
H2.png
关于以撒的结合中文维基
  • 以撒的结合:重生(The Binding of Isaac: Rebirth)》是一款集合了推箱子、血统检验、少女换装、宠物养成等等元素的地牢探险/Rougelike类跨世代大作。
  • 欢迎来到以撒的结合中文维基!您可以在这里查阅以撒的结合的相关内容以及帮助我们编辑、翻译、完善维基!(实在太缺人了)
    需要翻译的页面
    需要帮助的页面
    需要确认概率的页面
  • 来呀!搞基啊!反正有大把时光~677位编辑者 | 27,938次编辑 | 1,687篇文章 | 4,263张图片
  • 站点建设中,如需帮助可以直接编辑,或加入QQ群讨论 319311382
H2.png
看图猜物品
猜猜以撒拿到了什么物品呢?
猜不出来就点击一下图片吧_(:з」∠)_
God's Flesh App.png
H2.png
近期编辑

2018年7月17日 (星期二)

     12:28  柠檬派对‎ (差异 | 历史. . (-166). . 讨论 | 贡献
    12:22  模板:天使房转换率‎ (差异 | 历史. . (+98). . 讨论 | 贡献 (创建页面,内容为“{{#ifeq:{{{黑|}}}|1|link=|link=}}”)
     12:22  模板:恶魔房开启率‎ (差异 | 历史. . (-2). . 讨论 | 贡献
     12:21  五角星‎ (差异 | 历史. . (-14). . 讨论 | 贡献
     12:02  念珠的珠子‎ (差异 | 历史. . (-92). . 讨论 | 贡献
     11:58  能量药丸!‎ (差异 | 历史. . (-139). . 讨论 | 贡献
     11:45  蘑菇 (怪物)‎ (差异 | 历史. . (-6). . 讨论 | 贡献
     11:40  魔法菇‎ (差异 | 历史. . (-31). . 讨论 | 贡献
     11:27  夜魔‎ (差异 | 历史. . (-112). . 讨论 | 贡献
     11:02  命运之枪‎ (差异 | 历史. . (-119). . 讨论 | 贡献

     10:52 

祭典之刃‎‎ (2次更改 | 历史. . (-105). . [‎ (2×)]

     

10:52

当前 | 之前. . (+3). . 讨论 | 贡献 轶事

     

10:51

当前 | 之前. . (-108). . 讨论 | 贡献

2018年7月16日 (星期一)

     23:52  洛基‎ (差异 | 历史. . (-36). . 讨论 | 贡献

     23:13 

妈妈的心‎‎ (2次更改 | 历史. . (-1). . [‎ (2×)]

     

23:13

当前 | 之前. . (-10). . 讨论 | 贡献

     

23:11

当前 | 之前. . (+9). . 讨论 | 贡献

     23:06  玛姬的信仰‎ (差异 | 历史. . (-104). . 讨论 | 贡献
     23:02  连续统‎ (差异 | 历史. . (0). . 讨论 | 贡献 协同效应

     23:00 

流泪凝视者‎‎ (2次更改 | 历史. . (-25). . [‎ (2×)]

     

23:00

当前 | 之前. . (-17). . 讨论 | 贡献

     

22:57

当前 | 之前. . (-8). . 讨论 | 贡献

     22:59  凝视者‎ (差异 | 历史. . (-17). . 讨论 | 贡献