auto


Items-button.png
Characters-button.png
Monsters-button.png
Bosses-button.png
Rooms-button.png
Achievements-button.png
H2.png
关于以撒的结合中文维基
  • 以撒的结合:重生(The Binding of Isaac: Rebirth)》是一款集合了推箱子、血统检验、少女换装、宠物养成等等元素的地牢探险/Rougelike类跨世代大作。
  • 欢迎来到以撒的结合中文维基!您可以在这里查阅以撒的结合的相关内容以及帮助我们编辑、翻译、完善维基!(实在太缺人了)
    需要翻译的页面
    需要帮助的页面
    需要确认概率的页面
  • 来呀!搞基啊!反正有大把时光~685位编辑者 | 27,954次编辑 | 1,687篇文章 | 4,263张图片
  • 站点建设中,如需帮助可以直接编辑,或加入QQ群讨论 319311382
H2.png
看图猜物品
猜猜以撒拿到了什么物品呢?
猜不出来就点击一下图片吧_(:з」∠)_
The Mind App.png
H2.png
近期编辑

2018年7月20日 (星期五)

     15:33 

用户创建日志. .

[Lostaiga‎;760903933‎;杨国良‎]

     

15:33

. . 用户账户杨国良讨论 | 贡献被创建 ‎

     

11:06

. . 用户账户Lostaiga讨论 | 贡献被创建 ‎

     

06:19

. . 用户账户760903933讨论 | 贡献被创建 ‎

2018年7月19日 (星期四)

     18:55 用户创建日志. . 用户账户某神是sc讨论 | 贡献被创建 ‎
     10:52  火柴棒‎ (差异 | 历史. . (-153). . 讨论 | 贡献
     08:53  血虱‎ (差异 | 历史. . (-113). . 讨论 | 贡献

2018年7月18日 (星期三)

     23:03  死灵书‎ (差异 | 历史. . (-31). . 讨论 | 贡献
     23:01  虱子‎ (差异 | 历史. . (-146). . 讨论 | 贡献
     22:50  伤害‎ (差异 | 历史. . (+13). . 讨论 | 贡献
     22:42  合作模式‎ (差异 | 历史. . (-58). . 讨论 | 贡献

     22:30 

深渊领主‎‎ (2次更改 | 历史. . (-14). . [Lxc23333‎;‎]

     

22:30

当前 | 之前. . (-45). . 讨论 | 贡献

     

16:21

当前 | 之前. . (+31). . Lxc23333讨论 | 贡献 (快速添加分类)

     22:21  如何跳跃‎ (差异 | 历史. . (-160). . 讨论 | 贡献
     22:17  瘸子‎ (差异 | 历史. . (-142). . 讨论 | 贡献

     22:15 

趋泪行为‎‎ (2次更改 | 历史. . (+186). . [‎ (2×)]

     

22:15

当前 | 之前. . (+14). . 讨论 | 贡献 协同效应

     

22:14

当前 | 之前. . (+172). . 讨论 | 贡献

     22:08  超级吐息‎ (差异 | 历史. . (-87). . 讨论 | 贡献

     17:46 

用户创建日志. .

[Lxc23333‎;FuRei‎]

     

17:46

. . 用户账户FuRei讨论 | 贡献被创建 ‎

     

16:15

. . 用户账户Lxc23333讨论 | 贡献被创建 ‎

     11:21  颌骨‎ (差异 | 历史. . (+279). . 小灰机jjjjj讨论 | 贡献 协同效应